WYDANIE ONLINE

Dnia 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z którą zmieniły się terminy składania sprawozdań z zakresu gospodarki odpadowej. Szczegóły w tabeli.

czytaj więcej »

Rząd chce mieć większą kontrolę nad odpadami wytworzonymi w danym zakładzie. Dlatego jeśli podmiot przekazuje odpady więcej niż jeden raz, to na dokumentach, tj. KPO, KPOK, DPR i DPO, będzie musiał wprowadzać kilka razy ten sam numer FVAT.

czytaj więcej »

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli przeprowadzić rocznego audytu zewnętrznego do 30 kwietnia 2020 r., mogą odetchnąć z ulgą. Termin audytu został przesunięty o 5 miesięcy. Szczegóły w tekście

czytaj więcej »

Ministerstwo Klimatu wydało komunikat dotyczący udostępniania firmom odbierającym odpady i gospodarującym odpadami danych adresowych osób przebywających na kwarantannie.

czytaj więcej »

Jeżeli podmiot prowadzi działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, bez wymaganego wpisu do rejestru, wówczas podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 5 tys. do 1 mln zł.

czytaj więcej »

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którym w czasie trwania epidemii koronawirusa kończy się ważność decyzji odpadowych, oraz tych, którzy ubiegali się o wydanie zezwoleń, a jeszcze ich nie dostali.

czytaj więcej »

Odkąd do Europy dotarł wirus COVID-19, pojawia się wiele pytań dotyczących gospodarowania odpadami. Problem dotyczy m.in. klasyfikacji odpadów pochodzących z miejsc, w których przebywają osoby poddane kwarantannie.

czytaj więcej »

Odpady pochodzące od chorych na koronawirusa trzeba zakwalifikować do odpadów wysoce zakaźnych, a więc gospodarowanie nimi wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie 1: Proszę o podpowiedź, jak prawidłowo obliczyć stawkę zabezpieczenia roszczeń w ramach rozporządzenia z 7 lutego 2019 r.   Punkt skupu złomu Dane do wyliczenia − zbieranie:                                                      wg cennika1. Odpady metali (13 poz. kodowych)                        141 Mg                      1 zł /Mg2. 16 01 22   inne niewymienione odpady                   10 Mg                  300 zł /Mg3. 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe              10 Mg                  300 zł /Mg4. 17 04 11   kable inne niż wymienione w 17 04 10*   1 Mg                  300 zł /Mg                                                                                   ----------------                                                                                     162 Mg   a) maksymalna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie – 162 Mgb) największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym  czasie w obiekcie budowlanym lub jego części                                                           − 162 Mgc) całkowita pojemność obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca    magazynowania odpadów                                                                                            − 162 Mg § 2 ust. 1           5) 300 zł – w przypadku:                c) będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy, z                    wyłączeniem odpadów metali, o których mowa w pkt 10,              d) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,         10) 1 zł – w przypadku odpadów metali;         11) 300 zł – w przypadku odpadów:              a) innych niż wskazane w pkt 2–10. 5. W przypadku magazynowania odpadów należących do różnych kategorii, o których mowa w ust. 1 pkt 3–11, jeżeli suma maksymalnych mas odpadów jest mniejsza lub równa największej masie odpadów, przyjmuje się stawkę obliczoną zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.   Pytanie 2: Jaką stawkę należy przypisać do kodu 16 01 22 Inne niewymienione odpady. Najczęściej są to odpady rozruszników, alternatorów, zwrotnice, silniki oczyszczone z oleju, fragmenty blaszane karoserii itp. elementy z naprawy pojazdów, przy czym trudno rozróżnić, czy to z pojazdów osobowych – jak jest wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 5 „c”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Chcemy naliczyć opłaty środowiskowe za emisję gazów i pyłów do powietrza. Mamy jednak problem z zaklasyfikowaniem kilku substancji: metoksypropanol, butan-2-on, octan propylu, octan n-butylu, metoksypropan-2-ol, octan 2-metoksy-1-metyloetylu, ksylen, etylobenzen, butanon, octan etylu, 1-etoksypropan-2-ol, propan-1-ol, nafta, etanol, izobutanol, bis ortofosforan(v) tricynku, benzyna ciężka obrabiana wodorem, ethanol. Czy istnieje metoda ich klasyfikacji? Gdzie możemy znaleźć takie informacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzimy kilka inwestycji budowlanych polegających na remoncie obiektów sportowych typu boisko ORLIK w Polsce. Czy w związku z tym musimy każdorazowo dodać nowe miejsce prowadzenia działalności w systemie BDO? Czy wystarczy, że podczas wystawiania KPO zaznaczymy pole „Wytwarzanie odpadów – w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane)" i wpiszemy dokładną lokalizację?

czytaj więcej »

wiper-pixel